Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sterk in Anders webshop 

Sterk in Anders (eenmanszaak)
Wederiklaan 105
8245 LD Lelystad

Email: webwinkel@sterkinanders.nl

(+31) 06-37032422
We zijn beperkt telefonisch bereikbaar.
Vul een contactformulier in, stuur ons een mailtje of spreek onze voicemail in.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Kvk nr: 60093013
Btw nr: NL001938727B84

 

1.   Algemeen  
1.1.  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 
overeenkomst tussen Sterk in Anders en consument waarop Sterk in 
Anders deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor 
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken. 
1.2.  Eventuele inkoopvoorwaarden van koper zijn niet van toepassing, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. De koopovereenkomst komt pas tot 
stand na rechtsgeldige ondertekening door koper en Sterk in Anders. 

 2.  Verplichtingen en verantwoordelijkheden 
2.1.  Sterk in Anders levert de overeengekomen materiaal volledig 
en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. 
2.2.  De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de 
materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte 
waar zonodige werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is. 

3.  Aanbieding 
3.1.  Alle offertes en prijsopgaven gedaan door Sterk in Anders zijn vrijblijvend, 
behalve indien anders vermeld. 
3.2.  Een aanbieding gedaan door Sterk in Anders heeft een geldigheidsduur 
van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan 
de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
3.3.  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 

4.  Leveringstermijnen goederen 
4.1.  Alle door Sterk in Anders genoemde leveringstermijnen zijn naar beste 
weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de 
overeenkomst bij gebruiker bekend waren. De leveringstijd is slechts bij 
benadering aangegeven en is geen fatale termijn. Indien overschrijding 
dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. 
4.2.  Levering geschiedt op de overeengekomen plaats in Nederland 
tegen de overeengekomen tarieven. 

 5.  Overmacht  
5.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, 
indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun 
rekening komt. 
5.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan 
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, 
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
Sterk in Anders geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sterk in 
Anders niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder 
begrepen.  
5.3.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt 
de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij.  
5.4.  Voor zoveel Sterk in Anders ten tijde van het intreden van overmacht 
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sterk 
in Anders gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als 
ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 6.  Betalingsvoorwaarden 
6.1.  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten 
zijn in euro's, inclusief BTW, eventuele andere belastingen en 
bezorgkosten. 
6.2.  Alle facturen zullen door de consument worden betaald 
overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. 
6.3.  Bij gebreke van specifieke condities zal de consument binnen 14 dagen na 
factuurdatum betalen. 
6.4.  Indien de consument de verschuldigde bedragen niet binnen 
de gestelde termijn betaald is de consument, zonder dat enige in 
gebrekenstelling nodig is, in gebreke en over het overeengekomen bedrag 
de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Sterk in Anders ter inning van de 
uitstaande bedragen te maken incassokosten, zijn voor rekening van 
de consument. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden gesteld op 15 % van het gevorderde bedrag met een 
minimum van € 50, -. 
6.5.  In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toelating 
tot de wettelijke schuldsanering van de consument zullen de vorderingen 
van Sterk in Anders en de verplichtingen van de consument 
jegens Sterk in Anders onmiddellijk opeisbaar zijn. 

7.  Geheimhouding 
7.1.  Beide partijen staan ervoor in dat alle, in het kader van de 
overeenkomst van de andere partij, ontvangen informatie van 
vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval 
als geheim worden beschouwd, indien deze door één der partijen als 
zodanig wordt aangeduid. 

8.  Eigendomsvoorbehoud 
8.1.  Alle door Sterk in Anders geleverde zaken blijven het eigendom van Sterk 
in Anders totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit de 
gesloten koopovereenkomst is nagekomen.  
8.2.  Goederen die als zichtzending ter proefneming worden geleverd, 
blijven te allen tijde eigendom van Sterk in Anders. De ontvanger van de 
zichtzending wordt geacht de goederen in dezelfde staat, binnen de 
overeengekomen periode, te retourneren aan Sterk in Anders. De 
verzendkosten van Sterk in Anders naar ontvanger zijn voor rekening van 
de consument. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van 
Sterk in Anders.   

9.  Aansprakelijkheid 
9.1.  Indien Sterk in Anders aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als 
volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Sterk in Anders, voor zover deze 
door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt 
tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
9.2.  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade 
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 
Sterk in Anders beperkt tot de kostprijs van het product.  
9.3.  Sterk in Anders is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
9.4.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is 
steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij gebruiker heeft 
gemeld. 

10.  Zichttermijn goederen/recht op retour 
10.1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de 
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 
veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het 
product door de consument of een vooraf door de consument 
aangewezen en aan Sterk in Anders bekend gemaakte 
vertegenwoordiger. 
10.2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met 
het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate 
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn 
herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de 
originele staat en verpakking aan Sterk in Anders retourneren. 

11.  Kosten in geval van herroeping 
11.1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten 
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
11.2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sterk in Anders dit 
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de 
terugzending of herroeping, terugbetalen. 

12.  Uitsluiting herroepingrecht 
12.1.  Sterk in Anders kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten 
voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht 
geldt slechts indien Sterk in Anders dit duidelijk in het aanbod, althans 
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:  
a. Die door Sterk in Anders tot stand zijn gebracht overeenkomstig 
specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
12.2.  Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:  
a. Die door Sterk in Anders tot stand zijn gebracht overeenkomstig 
specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële 
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 

13.  Garantie goederen 
13.1.  Sterk in Anders verleent onder de hierna vermelde voorwaarden op 
geleverde goederen een garantie van drie maanden. Ten aanzien van 
goederen die Sterk in Anders van derden betrekt strekt de garantie niet 
verder dan de garantie waarop gebruiker jegens die derden 
aanspraak kan maken.
13.2.  De consument dient ter zake van de uiterlijk waarneembare gebreken 
uiterlijk 14 dagen na aflevering schriftelijk door middel van een 
aangetekende brief te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak 
jegens consument vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken 
dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief  
binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd,geconstateerd had 
kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke 
waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt. 
13.3.  Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, 
vergoed of vervangen. Reclame schort de verplichtingen van de 
consument niet op. 

14.  Geschillenbeslechting 
14.1.  Op elke overeenkomst tussen Sterk in Anders en consument is Nederlands 
recht van toepassing.